فرزانه قاسمی
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش علوم انسانی
تدریس
طراحی آموزشی
مدیریت آموزشی

فوق لیسانس فلسفه تعلیم و تربیت دبیر فلسفه

اموزش

  • 0

آموزشی و پژوهشی همایش

  • 0

آموزشی و پژوهش

  • 0

آموزش و پژوهش همایش

  • 0

همایش ها

  • 0

اطلاعات و همایش ها

  • 0