محمد نیرو
معلم
دکتری برنامه‌ریزی درسی

تربیت معلم
فناوری آموزشی

معلم ریاضی مدرس دانشگاه پژوهشگر

دوستان و همکاران عزیز سلام

در مورد یادگیری تعاملی در خدمت شما هستم.

از تمامی دست‌اندرکاران چهارسوق نیز به خاطر دغدغه‌مندی و نوآوری و فراهم آوردن این فرصت صمیمانه سپاسگزارم