حامد اعتصام
معلم
کارشناسی ارشد نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی

آموزش ادبیات و هنر
آموزش علوم انسانی
تربیت معلم
تولید محتوا
روان‌شناسی
طراحی آموزشی
فناوری آموزشی
مطالعات نظری
مهارت‌های تفکر و زندگی
کسب و کارهای آموزشی

دانش‌آموخته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانش‌آموخته نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی خوش‌نویس، ویراستار، مترجم، معلم، راهنمای گردشگران

یادداشت‌هایم را