بایگانی: بلاگ

تربیت اقتصادی کودک

تجربه تحصیل فرزندم در مدارسی که به دنبال تحقق نظام برتر آموزشی هستند

شیوه های آموزش به کارمندان عالی رتبه سازمانی

تجربیاتم و سوالاتم

شنیدن از هم و فکر کردن با هم

#پویش_آرزوها
من به عنوان فرزندی که والدینم جفتشون معلم هستند، آرزو دارم کاش دولت مثل تمام ارگان های دیگه و حتی بیشتر برای این قشر زحمت کش، ارزش و اهمیت قائل بشه. بحث های امکانات رفاهی و مالی به کنار، شان و شخصیتی که یک معلم به عنوان فرد تربیت کننده نسل آینده ما به واقع باید داشته باشه رو در جامعه ما نمیبینم متاسفانه. و این باعث میشه روز به روز معلم ها بی انگیزه تر شده و دست از تلاش بردارن. چون نتیجه ای نمیبینن. وقتی معلم بی انگیزه باشه، نسل آینده ما بی انگیزه خواهد بود.

دوست دارم نظام آموزشی اندیشه محور باشد وخلاقیت دانش آموزان به منصه ظهور برسد وآن چیزی را که فرا می گیرند کاربرد آن را در زندگی وجامعه درک کنند.نظام آموزشی را به یک امکان مثبت تبدیل کنیم یعنی فرصت برابر به همه تا بتوانند در توسعه وپیشرفت جامعه سهیم باشند واز همه مهمتر دانش آموز هر روز باشوق وانرژی مثبت به دور از هرگونه استرس در محیط آموزشی حاضرشود.

تجارب آموزشی

عالیه

نقطه نظرات آموزشی و تربیتی

خلاقیت های آموزشی و روش های اداره مدارس برتر

هر آنچه می‌دانم و نیاز به انتقال است