هرگاه چیزی را به کودک یاد دهیم، مانع شده ایم تا خود آن را شخصاً کشف یا اختراع کند.
ژان پیاژه
🦋