یکی از مشکلات دانش آموزان نبود یک سیستم منسجم استعدادیابی است.بسیاری از دانش آموزان بر اساس رتبه کنکورشان به دانشگاه میروند بدون اینکه به استعدادشان توجهی شود.یک اپلیکیشن معتبر همراه با آزمون های استاندارد شده ی معتبر علمی باید تهیه شودو در اختیار دانش آموزان متوسطه قرار گیرد تا بهتر توانایی خود رابسنجند.نقش این اپلیکیشن هوشمند هدایتگری دانش آموزان برای انتخاب رشته خودشان با توجه به توانمندی هایشان است.
ویژگی دیگر این اپلیکیشن، این است ک اطلاعات کامل و جامع از رشته های دانشگاهی (محتوای دروس و پیش نیازهای رشته دانشگاهی) در اختیار دانش آموزان قرار میدهد که با اطلاع از رشته ها و براساس تواناییشان انتخاب رشته کنند.
با توجه به سنجش مهارت ها و علایق و توانایی های دانش آموز ، اپلیکیشن میتواند رشته های دانشگاهی مرتبط با توانایی دانش آموزلن را به آنها معرفی کند.