گزارش یکی از پویش هایی که با کمک دانش آموزان دبیرستان هایی که تدریس داشتم، انجام دادم