چهار سوق می‌تواند مکانی باشد برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های عموم مردم در مورد سیستم آموزشی ایده آل و اتحاد برای عملی شدن بهترین ایده ها و تحول در نظام آموزشی