#پویش_آرزوها
چهارسوق حرکتی نو و مفید در راستای تحول اموزشی و تجربه ای لذت بخش از بودن در کنار کطانی که انسان می پرورانند.
چهارسوق یعنی گامی بلند در جهت تحولات آپ ؛
یعنی گامی اساسی در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی ؛