#پویش_آرزوها آرزوی من اینست که در طی پنج سال آینده حداقل قدم هایی برداشته شود برای اینکه مدرسه از لحاظ مالی روز به روز وابستگی اش به دولت کمتر بشه. و بیشتر متکی به خود و نیروهای داخلی خودش باشد.نه متکی به مردم و نه متکی به دولت.بلکه متکی به خودش…