#پویش_آرزوها
گذر از علم تجربی (پوزیتیویسم) به علم واقعی نیازمند دو مرحله است!
مرحله گذر که تقابل با سیستم آموزشی موجود است و مرحله گذار که آغاز تمدن سازی اسلامی است….
امیدواری چهار سوق علم بتواند در هر دو مرحله نقش خود را ایفا کند