#پویش_آرزوها
من به عنوان فرزندی که والدینم جفتشون معلم هستند، آرزو دارم کاش دولت مثل تمام ارگان های دیگه و حتی بیشتر برای این قشر زحمت کش، ارزش و اهمیت قائل بشه. بحث های امکانات رفاهی و مالی به کنار، شان و شخصیتی که یک معلم به عنوان فرد تربیت کننده نسل آینده ما به واقع باید داشته باشه رو در جامعه ما نمیبینم متاسفانه. و این باعث میشه روز به روز معلم ها بی انگیزه تر شده و دست از تلاش بردارن. چون نتیجه ای نمیبینن. وقتی معلم بی انگیزه باشه، نسل آینده ما بی انگیزه خواهد بود.