#پویش_آرزوها

روزی روزگاری همه آدم ها آرزوهای مشترک داشتند
همه آرزو داشتند پرواز کنند
همه آرزو داشتند فلان بیماری و فلاکت را ریشه کن کنند
این روزها آرزوی ما شده است
خانه داشتن پول داشتن و کار نکردن و آقازاده بودن

آرزوی من این است
همه بتوانیم دوباره آرزو کنیم
اگر جیب هامان خالی است یا اگر سقفی بالای سر نداریم
بتوانیم آرزو کنیم
آرزوی رفتن به مریخ و ماه