#پویش_آرزوها
به امید روزی که یادگیری مهم باشه، نه خواندن متن کتاب درسی.