#پویش_آرزوها
به امید روزی که کلمه تربیت از کنار کلمه ی آموزش حذف شود.