#پویش_آرزوها
به امید روزی که آموزش در کشور به یادگیری مهارت تبدیل شود