#پویش_آرزوها
آرزو می کنم که تربیت دینی بطور عملی و واقعی و نه ظاهری در اخلاق و رفتار دانش آموزان و معلمان و والدین تجلی پیدا کندو مدرسه مهارتهای واقعی و مورد نیاز دانش آموزان را برای زندگی و کسب و کار آموزش بدهد و آموزشها متناسب با نیاز زندگی روز دانش آموز باشد