#پویش_آرزوها
آرزو می کنم مدارس و مربیانی داشته باشیم که بتوانند درس درست زندگی کردن را به بچه ها بدهند