#پویش_آرزوها

آرزو می‌کنم در پنج‌سال آینده، دیگر شاهد تصمیم‌گیری خودسرانه والدین برای آینده بچه‌ها نباشیم.

آرزو می‌کنم والدین برای ارزیابی فرزند خود از سنجه‌ی دیگری جز ″نمره″ استفاده کنند.