#پویش_آرزوها
آرزو می‌کنم آموزش و پرورش ب جایی برسد که خروجی هایشان سازنده تمدن نوین اسلامی باشند