#پویش_آرزوها
آرزو میکنم که به‌جایی برسیم که بفهمیم، وقتی آپ اصلاح شود، کل بشریت اصلاح میشود، مملکت اصلاح میشود، دولت اصلاح می شود؛