#پویش_آرزوها
آرزو میکنم معلمان بیش از اینکه متمرکز شوند روی اصلاح دانش آموز، تمرکز کنند روی اصلاح خودشان… قوا انفسکم و اهلیکم