#پویش_آرزوها
آرزو میکنم روزی برسد که همه بچه‌های ایران با افتخار بگویند که من یک دانش‌آموز هستم.