#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در نظام تربیتی آموزش مسئولیت پذیری به بچه ها از اولویت های اصلی باشد.