#پویش_آرزوها
آرزو میکنم در این جهان پر از ظلم بتوانیم معلمانی تربیت کنیم که بتوانند مدیران آینده را به خوبی پرورش دهند .