#پویش_آرزوها
آرزو میکنم دانش آموزان سرزمینم به جای آن که بارها بشنوند که چه کاری خوب است بارها ببینند و بچشند که چه کاری خوب است