#پویش_آرزوها

آرزوی برخورداری ده شهر محروم از مدارس و مربیان کارآفرین،خلاق و بانشاط