#پویش_آرزوها
آرزو میکنم ۵ سال بعد به نقطه ای رسیده باشیم که مدرسه مکانی برای ابراز طبیعی کودکان باشد، ارزش ابراز طبیعی کودکان کشف شده باشد و ضرورت آن برای همه به روشنی روز باشد. انسان را ارزشمند بدانیم و با تمامیت برای تحقق ابراز طبیعی و وجودی اش تلاش کنیم. علم را ارزشمند بدانیم و عالمانه عمل کنیم. عشق را دریافت کنیم و هدیه بدهیم.