#پويش_آرزوها
آرزو دارم روزي “مدرسه” به واقع در حيات اجتماعي كشورم به گونه‌اي پويا نقش‌آفريني نمايد و در اين عرصه تأثيرات شگرفي داشته باشد، چرا كه مي‌تواند!