هویت یابی یا هویت سازی برای دختران نوجوان
در غالب طرح کلی کرامت .
یکی از طرح های موفقم ؛ پیاده سازی طرح مسئولیت به نوجوانان در مدرسه بوده است .
طرح دیگر موفق تدوین بسته مشاوره جهت افزایش توانمندی های منش دانش اموزان با محوریت رویدادهای مذهبی و ملی است .