هر كدام از جايي كه هستيم يك قدم به جلوتر حركت كنيم