مولف کتاب های درسی سازمان پژوهش
مدرس دوره های حلاقیت