من سی امین سال خدمتم می باشد و سیزده سال پیش کلا تغییر یافتم و در کار حرفه ای خودم جدی تر وارد شدم در بحث یادگیری درست خواندن و نوشتن و اجرای طرح های مکمل یادگیری که واقعا سیزده سال شبانه روز تلاش کردیم و فهمیده بودم باید تغییر را از خودمان شروع کنیم و منتظر نباشیم و مستندات این کارها در قالب ابزار، کتاب، و عکس و فیلم آماده ارائه است. امیدوارم نفری باشد در این آموزش وپرورش که صدا من را از شمال غربی ترین نقطه صفر مرزی ایران بشنود