مطالعات علمی و تجریات عملی خود را در زمینه تدریس، پژوهش و کار میدانی در زمینه تربیت نوجوانان را در محیط مدارس و تشکل تربیتی همچون هیئت نوجوانان و کانون فرهنگی مسجد به اشتراک بگذارم.