مطالعاتی در زمینه فلسفه برای کودکان داشته ام . ایجاد درک ضرورت تفکر و اندیشه در آموزش دغدمه من است.