ظرفیت های پلتفرم جامع آموزشی هوشمند با بهره گیری از امکانات مدل های سه بعدی تعاملی و برنامه های کاربردی ایجاد آزمایشگاههای مجازی و بازی های متصل به بانک های سوالات برای عمق بخشی دانش دانش آموزان