شناخت و تحلیل مخاطب بر اساس تیپ ها و هوشهای طبیعی به جهت تشخیص آموزش مورد نیاز فردی