سلام چهارسوقی ها🌧️✨
پیشنهاد میکنم که در انتخابات شرکت کنید
اگر میگویید «بین بد و بد تر؟» آری، باید «بد» را انتخاب کنید

لطفا در انتخابات «پیرو» نباشید یک انسان «متفکر» باشید🌿
«خودتان» انتخابی کنید که تا آخرش پای آن بایستید و کسی را مقصر ندانید
در انتخاب حتی به برگزیده ی استاد خود هم نگاه نکنید
به «دلایل» او برای گزینشش نگاه، و سپس مقایسه کنید.
وگرنه شاید تاریخ تکرار شود …

شاید همه اینها را خودتان بدانید🌾
پس *خدا* را بیکران شکر✨
🦋
#انتخابات