سلام ایده هایی کمتر شنیده شده برای جلب علاقه دانش آموز و آموزش بهتر و ماندگارتر
توسط
خود دانش آموز

و نیز مهارت آموزی و اصلاح رفتار با متدی نوین…