سلام
از چهارسوق چیزهای زیادی یادگرفتم و مهم تر از اون دوستان خیلی خوبی را از طریق چهارسوق شناختم