رشد وپویندگی اموزش و پروش هر کشورموجب رشد و افزایش خوباوری هر جامعه می باشد