دوست دارم که در جامعه همه همدیگر را دوست داشته باشیم..