دوست دارم نظام آموزشی اندیشه محور باشد وخلاقیت دانش آموزان به منصه ظهور برسد وآن چیزی را که فرا می گیرند کاربرد آن را در زندگی وجامعه درک کنند.نظام آموزشی را به یک امکان مثبت تبدیل کنیم یعنی فرصت برابر به همه تا بتوانند در توسعه وپیشرفت جامعه سهیم باشند واز همه مهمتر دانش آموز هر روز باشوق وانرژی مثبت به دور از هرگونه استرس در محیط آموزشی حاضرشود.