دوست دارم تمام کلاس های اموزشی در مدارس کشور عزیز ایران مجهز به سیستم های هوشمند جهت بهبود امر تدربس شود.