دغدغه من عدالت آموزشیست …
امید دارم 5 سال آینده، سیاستگذار ارشد در حوزه آموزش باشم و شاهد برقراری عدالت آموزشی در جای جای ایران اسلامی