دغدغه‌های آموزشی و تربیتی موجود در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان کشور را به کمک کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی کنیم و با ارائه راه حل‌های کاربردی سطح آموزشی و علمی فرزندان عزیز و باارزش کشورمان را ارتقا دهیم.