دانش آموزان اعتماد به نفس و عزت نفس ندارند.آنها خودشان را نمیشناسند و به توانایی هایشان ایمان ندارند.دانش آموزان خودشان را دوست ندارند.تفاوتهای یکدیگر را درک نمیکنند.
جای مهارت های زندگی عملی و کاربردی در مدارس خالی است.
آموزش این مهارت ها اگر در غالب فیلم و انیمیشن باشد تاثیر بسزایی خواهد داشت.