خواندم و خواندم
تا با دو لیسانس و سه فوق لیسانس
فهمیدم تجربه دُر گهرباری است که زیر کاغذها پیدا نمی شود