تنه‌ ها را میتوان بُرید،

ولی ریشه ‌ها همیشه در جای خود باقی می ‌مانند…