تنها راهکار اصلاح ساختار آموزشی کشور تبیین یک الگوی صحیح آموزشی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد بود. رصد و پیاده سازی سیستم های آموزشی سایر کشور ها شاید به ظاهر راهکار تلقی گردد اما عملیاتی نخواهد شد.